УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

Редакція наукового журналу "ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ " запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів та кандидатів наук, молодих вчених, докторантів, аспірантів, здобувачів, ад'юнктів, магістрантів, студентів, молодих фахівців, викладачів, науковців, практиків.

ISSN 2311-3413

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20225-10025 Р

Журнал включено до:

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Index Copernicus International (импакт-фактор 2016 ICV 74,6)

Ulrich's Periodicals Directory

Google Scholar

Повні тексти статей представлено у Науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.RU

Періодичність - 1 раз на місяць, прийом статей - по 28 число (включно) кожного місяця.

Мова видання : українська, російська, англійська.

Рубрики наукового журналу "ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ " :

1 . Економіка та управління національним господарством.
2 . Економіка та управління підприємством.
3 . Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
4 . Гроші, фінанси і кредит.
5 . Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
6 . Оподаткування та бюджетна система.
7 . Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності.
8 . Математичні методи в економіці.
9 . Державне управління, самоврядування та державна служба.
10 . Економіка права.

Редакція наукового журналу "ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ " приймає до друку наукові статті, раніше не опубліковані в інших виданнях.

Авторам статей надається Довідка про участь у розробці науково-дослідної теми:
1) Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств (номер державної реєстрації 0113U007514).
2) Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб'єктів господарювання (номер державної реєстрації 0113U007515).
3) Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки (номер державної реєстрації 0113U007516).

Редколегія видання здійснює зовнішнє і внутрішнє рецензування всіх статей.

У виданні публікуються дослідження сучасних проблем економічної теорії, концепції розвитку економіки підприємства, системи фінансів, обліку, аналізу, аудиту, економічної безпеки, оподаткування і управління, математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки в Україні та світі.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:


Для публікації статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу наступні матеріали:

1) заповнену за зразком заявку;

2) статтю;

3) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу. Наприклад: Петренко_заявка, Петренко_стаття, Петренко_квітанція.

E-mail редакції наукового журналу: ecofin.at.ua@gmail.com

При схваленні статті членами Редакційної ради автору надсилається повідомлення про прийняття статті до публікації та розрахунок вартості видавничого внеску.
До прийняття статті до публікації оплата не проводиться.

При прийнятті рішення про розміщення статті автор оплачує видавничий внесок і висилає скан-копію квитанції про платіж на адресу редакції журналу.

Завантажити ФОРМУ ЗАЯВКИ.

Видавничий внесок визначається на основі кількості сторінок статті та наявності в замовленні додаткових примірників:
Вартість 1 (однієї) сторінки статті становить - 50 грн.**
Вартість додаткового примірника журналу - 150 грн.**
Обсяг статті від 10 до 25 сторінок.

  * Вартість однієї сторінки статті, оформленої за вимогами, включаючи анотацію, ключові слова, список літератури і всю інформацію англійською мовою.
** Поштові витрати сплачуються додатково.

Адреса наукового журналу «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ»:

а / я 5720, м. Дніпропетровськ, Україна, 49107

Телефон: +38 068 851 75 52

Електронна пошта: ecofin.at.ua@gmail.com

Офіційний сайт: ecofin.at.ua